Watervergunning en maatwerkvoorschrift voor vervuild grondwater Enka

Ontwerp Watervergunning voor onttrekken van grondwater in Ede en ontwerp Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor lozen van grondwater op de Nederrijn te Wageningen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Waterschap Vallei en Veluwe maken gezamenlijk bekend:

Ontwerp watervergunning
Waterschap Vallei en Veluwe is van plan een vergunning te verlenen aan Waterschap Vallei en Veluwe voor het permanent onttrekken van grondwater ten behoeve van een beheersmaatregel om ongewenste verplaatsing van een bodemverontreiniging (sulfaatpluim) zoveel als mogelijk te voorkomen. De onttrekking vindt plaats nabij het Singelpad/Adamsdreef in Ede. Het debiet is maximaal 15 m3/uur en 131.400 m3/jaar.
De saneringswerkzaamheden zijn een gezamenlijk initiatief van gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. De vergunning wordt aangevraagd door Waterschap Vallei en Veluwe.
Het waterschap is van plan een vergunning af te geven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ontwerpbesluit genomen op grond van de melding van Waterschap Vallei en Veluwe ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen en maakt ter voldoening aan artikel 1.6 van het Besluit lozen buiten inrichtingen het volgende bekend: de melding van Waterschap Vallei en Veluwe betreft het lozen van verontreinigd grondwater, afkomstig van de voormalige Enka-locatie te Ede, op de Nederrijn. De melding noodzaakt de minister om aan deze lozing een maatwerkvoorschrift te stellen op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Terinzagelegging
U kunt de melding, ontwerpbesluiten en andere van belang zijnde stukken inzien van 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 bij:
– Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (06) 50 23 69 94 / (055) 527 29 11;
– Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen;
– Loket Ruimte van gemeente Wageningen, Olympiaplein 1 te Wageningen: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, buiten deze tijden na telefonische afspraak (0317) 49 27 00;
– Gemeente Ede, Stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 te Ede, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op de 1e woensdag van de maand van 9.00 uur tot 19.00 uur, alsmede na telefonische afspraak (0318) 68 05 22.

Zienswijze(n)
Een ieder kan binnen de genoemde termijn van terinzagelegging zienswijzen hieromtrent indienen bij het waterschap (watervergunning) of Rijkswaterstaat (maatwerkvoorschriften):
– Het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe of bij de vergunningverlener, de heer Abbink, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn;
– Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
U moet daarbij aangeven waarom u de zienswijze heeft. Wie nu zienswijzen indient kan later eventueel og in beroep gaan tegen de definitieve vergunning.

Vragen?
Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Abbink (vergunningverlener) via telefoonnummer: (06) 21 16 91 49.
Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Zondag (juridisch administratief medewerker) via het telefoonnummer: (06) 50 23 69 94.
Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken met betrekking tot de maatwerkvoorschriften telefonisch wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer: (06) 15 95 28 31.

Datum bekendmaking: 16 mei 2018
Het nummer van de vergunning is 1033363/1047511