Watervergunning en Maatwerkvoorschrift grondwater EdeBekendmaking watervergunning voor onttrekken van grondwater in Ede en Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor lozen van grondwater op de Nederrijn te Wageningen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Waterschap Vallei en Veluwe maken gezamenlijk bekend:

Watervergunning

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend aan Waterschap Vallei en Veluwe voor het permanent onttrekken van grondwater ten behoeve van een beheersmaatregel om ongewenste verplaatsing van een bodemverontreiniging (sulfaatpluim) zoveel mogelijk te voorkomen. De onttrekking vindt plaats nabij het Singelpad/Adamsdreef in Ede.

De saneringswerkzaamheden zijn een gezamenlijk initiatief van Gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland. De vergunning is aangevraagd door Waterschap Vallei en Veluwe.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen. De vergunning is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen.

Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen op grond van de melding van Waterschap Vallei en Veluwe ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen en maakt ter voldoening aan artikel 1.6 van het Besluit lozen buiten inrichtingen het volgende bekend: de melding van Waterschap Vallei en Veluwe betreft het lozen van verontreinigd grondwater, afkomstig van de voormalige Enka-locatie te Ede, op de Neder-Rijn. De melding noodzaakt de minister om aan deze lozing een maatwerkvoorschrift te stellen op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
U kunt de besluiten en andere van belang zijnde stukken inzien van 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 bij:

  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (06) 21164857 / (055) 527 29 11;
  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen;
  • Loket Ruimte van gemeente Wageningen, Olympiaplein 1 in Wageningen: op werkdagen van (.00 tot 12.00 uur, buiten deze tijden na telefonische afspraak (0317 – 492 700);
  • Gemeente Ede, balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuisplein 3 in Ede: tijdens de openingsuren.
Beroep indienen?
Tegen de watervergunning kan een (derde-)belanghebbende beroep instellen, conform artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes weken na dagtekening beroep in te stellen bij de rechtbank. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Tegen het maatwerkvoorschrift kan binnen zes weken na de dag dat dit besluit ter inzage is gelegd beroep bij de rechtbank sector Bestuursrecht worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp, belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u een beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding besluit
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking, tenzij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. Van de indiener van het beroepschrift of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het besluit direct in werking treedt), kan een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het beroep en/of het verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen?
Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Abbink (vergunningverlener) via telefoonnummer: (06) 21 16 91 49. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Zondag (juridisch administratief medewerker) via telefoonnummer: (06) 50 23 69 94.
Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken met betrekking tot de maatwerkvoorschriften telefonisch wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer: (06) 15 95 28 31.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
Ir. C. Jol
en
Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn

Datum bekendmaking: 30 januari 2019
Het nummer van de vergunning is 1033363/1353417