Wat vindt u van de concept Notitie voor de Campusroute Wageningen?

Wat vindt u van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Campusroute in Wageningen?

De bereikbaarheid van Wageningen staat onder druk. Daarom wil provincie Gelderland een nieuwe weg over de Wageningen Campus aanleggen. Hiervoor stelt zij een inpassingsplan op (provinciaal bestemmingsplan). Voordat zij een keuze kan maken voor de ligging van de weg, onderzoekt de provincie welke milieueffecten de nieuwe weg heeft. Deze verplichting volgt uit de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. De onderzoekopzet voor dit milieuonderzoek, Notitie Reikwijdte en Detailniveau genaamd, is in concept klaar. Vanaf 15 maart kan iedereen deze Notitie bekijken en tot en met 25 april reageren. Ook de Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd in deze periode adviezen uit te brengen.

Waarom een nieuwe weg?
Provincie Gelderland wil het vestigingsklimaat van FoodValley verbeteren en de economische potentie van Wageningen benutten. Voorwaarde hierbij is een goede bereikbaarheid van Wageningen, in het bijzonder van de Campus, het Business and Science park en ook de Rijnhaven. De bereikbaarheid van Wageningen staat onder druk en de problemen nemen verder toe door geplande ontwikkelingen in en nabij Wageningen. Het gaat om woningbouwprojecten, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de verdere ontwikkeling van de Wageningen Campus. Om deze gewenste economische ontwikkelingen mogelijk te maken, is deze nieuwe weg over de Campus nodig.

Waar kunt u de stukken bekijken?
U kunt de stukken vinden op www.gelderland.nl/bereikbaarwageningencampusroute. Hier vindt u ook informatie over de informatieavond die in april wordt georganiseerd en informatie over de verdere planning en procedure van het project.

U kunt de stukken ook lezen bij de provincie (markt 11, Arnhem) en bij de gemeente (markt 22, Wageningen)

Uw officiële reactie
Het reageren op een officieel plan an de overheid om uw omgeving te veranderen is een wettelijk recht. Uw reactie heet officieel een zienswijze. U kunt telefonisch reageren of schriftelijk via een mail of brief. De voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie.

Uw mail stuurt u naar: post@gelderland.nl. Uw brief naar het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld daarbij zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute, zaaknummer 2018-002851. Vermeld ook uw adres en telefoonnummer. Ons antwoord op alle reacties heet een zienswijzenota die openbaar is.

Tot wanneer reageren?
Reageren kan vanaf donderdag 15 maart tot en met woensdag 25 april.