Vastgesteld inpassingsplan Natura 2000-gebied Binnenveld ter inzage

Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten van Gerderland het inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld vastgesteld. Dit inpassingsplan is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het inpassingsplan.

Bestemming wijzigen voor natuur
Op basis van het inpassingsplan kan de provincie maatregelen uitvoeren om de bijzondere natuur in het gebied te behouden. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op het Natura 2000-gebied te verminderen en een verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Daarnaast maakt het plan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

Wijzigingen in inpassingsplan
Het inpassingsplan is – mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen – op onderdelen beperkt gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Welke wijzigingen zijn aangebracht, is terug te lezen in de Zienswijzennota (bijlage 10) bij het inpassingsplan.

Inpassingsplan bekijken en beroepschrift indienen
Het inpassingsplan kunt u van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november bekijken op www.gelderland.nl/Binnenveldse-Hooilanden. Informatie over hoe u een beroepschrift kunt indienen, vindt u ook op deze website. Een papieren versie kunt u bekijken bij de provincie Gelderland (Markt 11 in Arnhem) en bij de gemeente Ede (Raadhuisplein 3 in Ede).

Meer informatie
Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met provincie Gelderland via telefoonnummer: 026 359 9999.