Provincie legt inpassingsplan voor het Binnenveld ter inzage

Op 16 januari hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het Natura 2000-gebied het Binnenveld. Dit ontwerp inpassingsplan is een herziening van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage.

U kunt het inpassingsplan bekijken op www.gelderland.nl/inpassingsplannen of tijdens reguliere openingstijden op het provinciehuis in Arnhem en het gemeentehuis van de gemeente Ede.