Privacyverklaring Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena

De Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena, gevestigd aan de Slagsteeg 10 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de stichting, het bevorderen van de leefbaarheid in en rond de buurtschappen De Kraats en Nergena, nabij Bennekom, en al hetgeen dat daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt de Persoonsgegevens van haar bewoners en bezoekers aan de website van de Stichting.

Persoonsgegevens bewoners

Ten behoeve van het bevorderen van de leefbaarheid zendt de Stichting regelmatig aan haar bewoners nieuws(brieven) en berichten omtrent de leefbaarheid in haar gebied zoals veiligheid. Daartoe heeft zij de persoonsgegevens van haar bewoners vastgelegd. De bewoners hebben hun persoonsgegevens in het verleden aangedragen.

De volgende gegevens van de bewoners zijn vastgelegd:

  • Naam
  • Adresgegevens: straat, postcode en plaats
  • Emailadres

De persoonsgegevens van de bewoners worden niet gedeeld met andere instanties. Zij worden enkel gebruikt voor het verzenden van nieuws en berichten omtrent leefbaarheid in en rond de buurtschappen De Kraats en Nergena, nabij Bennekom.

Als u als bewoner geen nieuws(brieven) en berichten omtrent de leefbaarheid wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan info@dekraats-nergena.nl. Deze persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard. Daarna worden zij verwijderd.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan dit e-mailadres.

Persoonsgegevens bezoekers website

De Stichting heeft op haar website een pagina een contactformulier voor vragen over de leefbaarheid in haar gebied zoals het onderhoud van bermen en verkeersborden, zwerfvuil, vandalisme of een kapotte straatlantaarn. Op het contactformulier vult de bezoeker zijn of haar naam, e-mail en bericht in en zendt dit formulier aan de Stichting.

De volgende persoonsgegevens van de vragensteller zijn vastgelegd:

  • Naam bezoeker
  • Emailadres
  • Bericht

De persoonsgegevens van de bewoners worden niet gedeeld met andere instanties. Zij worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de vraag van de bezoeker.

De persoonsgegevens van de vragensteller worden 2 jaar bewaard. Daarna worden zij verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Stichting kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raadt de Stichting ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat de Stichting zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de Stichting op via info@dekraats-nergena.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de stichting) tussen zit.

Gegevensbeveiliging

De Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ze zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Foto’s op website

De foto’s van de Stichting worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Zij zullen worden getoond op de website van de Stichting, en op social media waaronder Facebook. Het streven is hierbij om foto’s te plaatsen waarop personen niet direct of indirect identificeerbaar zijn, wat wil zeggen dat de identiteit van de persoon op de foto niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.

Op verzoek van een persoon afgebeeld op de foto of een persoon die een duidelijk aantoonbare relatie heeft met deze persoon op de foto kunnen foto’s op de website van de Stichting of op social media worden verwijderd. Volg daarvoor onderstaande procedure.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Google Analytics levert ons waardevolle website statistieken, bijvoorbeeld welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd die Google zou kunnen gebruiken voor aanvullende Google-diensten en advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Stichting een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekraats-nergena.nl. Geef hierbij aan om welke gegevens het gaan. Heeft uw verzoek betrekking op een foto, vermeld dan tevens waar de foto voorkomt (adres (URL) website of facebook) en het nummer van de foto.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 01-12-2018