Nieuwsbrief november 2019

Zonneweide Dijkgraaf

Een groep bewoners heeft een zienswijze tegen de aanleg van de Zonneweide door LC-Energy op de agrarische grond van boerderij Nergena bij de Dijkgraaf opgesteld. Deze zienswijze is door 122 bewoners getekend en ingediend bij de Gemeente Ede. Voor de besluitvorming over een vergunning gaat de Edese Gemeenteraad zich hoogstwaarschijnlijk eind november 2019 buigen over de Wind -en Zonnewijzer voor gebieden groter dan 2 ha. Op basis hiervan gaat de raad beslissen.

Omgevingswet

Onze stichting is betrokken bij de Omgevingswet. Thema’s zijn woningbouwopgave, mobiliteit, toerisme, landbouw en energietransitie. Wij hebben input geleverd voor het dorp Bennekom en het buitengebied De Kraats en Nergena, over de thema’s: Klimaat adaptatie, Circulariteit, Natuurlijk kapitaal, Landbouw, Toerisme, Mobiliteit, Energietransitie, Woningbouw, Economie, Onderwijs, Langer thuis wonen, Zorg in de wijk, Gezonde leefomgeving, Identiteit/sociale cohesie.

Aan bewoners van de Kraats en Nergena vraagt het bestuur op welke manier we het participatieproces in ons gebied het beste vorm kunnen geven en welke rol we als bewoners daarbij willen spelen. Heeft u een idee, graag melden via de mail.

Biodiversiteit

Twee adviseurs van de afd. Natuur en Landschap van de gemeente Ede, informeerden de stichting Leefbaarheid over het cursusprogramma van de gemeente Ede om de biodiversiteit te versterken om het landschap te verbeteren d.m.v. erfbeplanting (het beschikbaar stellen van plantmateriaal); plaatsen van nestkasten voor steen- en kerkuilen. Voor meer informatie over het Programma Biodiversiteit klik hier.

Deltaplan wegen en energietransitie

Als bestuur vinden we dat we een positieve benadering moeten hebben t.a.v. bepaalde kwesties in ons gebied. Dat houdt in het aandragen van oplossingsrichtingen en niet de problemen zelf.

We denken daarbij aan:

  • Deltaplan wegen. Dit kan inhouden het concentreren van (agrarische) bedrijven en landbouwgronden aan bepaalde stegen. Daarbij worden een aantal wegen geschikt gemaakt voor groot en breed verkeer en andere blijven smal. Zo lossen we o.a. het probleem van te smalle wegen en versnippering van agrarische gronden op, maar ook sluipverkeer. Sluipverkeer kan mogelijk ook worden opgelost door het instellen van eenrichtingsverkeer en/of beperken van verkeer: alleen bestemmingsverkeer.
  • Energietransitie. Een mogelijkheid is om ons aardgasnet te gaan gebruiken als waterstofnet. De productie van waterstof vindt plaats met zonnepanelen op de vele (agrarische) daken, die daarbij worden ondersteund door windmolens. De opgewekte elektriciteit wordt ter plaatse van de panelen en windmolens omgezet in waterstof. Via het bestaande aardgasnet gaat de waterstof naar onze huizen en bedrijven waar waterstofcellen weer elektriciteit produceren, die we kunnen gebruiken voor verwarming van onze huizen en bedrijven. Op deze manier zijn we selfsupporting. Er is geen koppeling meer aan het elektriciteitsnet en ook niet aan het aardgasnet.
  • Onze vraag aan u is: hoe kijkt u als bewoner hiertegen aan? Gaan we als buurt actief aan de slag of blijven we passief afwachten?


Parklaan/Ontsluiting Ede-Oost/tunnel Maanderdijk

Het traject van de Parklaan is in stukken geknipt ten behoeve van de aanleg. De aansluiting Maanderdijk – Dreeslaan – A 12 heeft als naam de POORTWACHTER. Aannemer Heimmans starten met het omklappen in februari 2020. Het omklappen is gereed in december 2020 – januari 2021 (NB: Parklaan is dan nog lang niet klaar!). Onze ‘tunnel’ onder de Dreeslaan zit nog steeds in het plan! We hebben benadrukt bij de Edese ambtenaren, dat het afsluiten van de Maanderdijk op de Dreeslaan zo kort mogelijk moet zijn; het wegennet in ons gebied is al overbelast, er zijn nu 2 aansluitingen en dan nog maar één bij de Langesteeg. De bewoners willen graag tijdig van het ‘hoe en hoe lang’ van de afsluiting op de hoogte worden gebracht; kan er een inloopavond georganiseerd worden?

Dit betekent, dat op basis van de voorlopige planning:

  • Er vanaf januari 2020 gewerkt wordt naast de Maanderdijk, en er dus nog weinig overlast is te verwachten;
  • In het tweede kwartaal van 2020 het oostelijk deel van de Maanderdijk afgesloten wordt tot januari 2021.


Plannen rondom Boerderij De Hul

De boerderij De Hul is verkocht aan MPD. Dit bedrijf doet in biomassa en warmtecentrales. Zij zouden hier biomassa voor die centrales willen opslaan. De Gemeente Ede moet nog bepalen of ze hier planologisch aan mee willen werken.

Huisnummerpaaltjes

In 2008 zijn er door onze stichting huisnummerpaaltjes bij elk huis in ons gebied geplaatst. We willen nog eens benadrukken dat elke bewoner verantwoordelijk is voor de aanwezigheid, het onderhoud en de zichtbaarheid van die paaltjes. Het is voor jullie eigen veiligheid! Indien het bordje losraakt (vorst!) dan vastzetten met schroefjes. NB: recentelijk was er diefstal van paaltje met nummer!

Melden overlast en criminaliteit

Bel bij constatering van overlast naar 0900-8844, dan kan er actie worden ondernomen. Misdaad kan ook anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of via het online meldformulier.

Fietspad Veenendaal, Snelfietsroute Veenendaal/Pakhuisviaduct

De vorige Edese Gemeenteraad heeft de snelfietsroutes geaccordeerd in 2016. Zo komt er een snelfietsroute over Pakhuisviaduct. Voor het overig verkeer komt er een om en om regeling. De uitvoering ervan is in het 4e kwartaal 2020. Meer communicatie over dit onderwerp volgt in onze volgende nieuwsbrief.