Nieuwsbrief december 2017

Hierbij de nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen waar wij als stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena mee bezig zijn.

Snel internet

Eind oktober hebben we u op de hoogte gebracht van de situatie rond snel internet in ons gebied. Daarom vindt u hieronder kort een update.

Aanleg
Ons gebied was niet opgenomen in het buitengebied Gelderse Vallei Midden waar in 2018 glasvezel wordt aangelegd. Ook is ons gebied niet opgenomen in gebieden waar begin 2018 de belangstelling voor snel internet zal worden gepeild. De intentie van de aanlegger van glasvezel, CIF, is om FoodValley en zo ook ons gebied voor eind 2020 te willen verglazen. Die intentie moet CIF omzetten in een daadwerkelijke aanleg. Daarvoor moeten alle mogelijkheden worden benut om CIF daartoe te bewegen.

Ambassadeurs
Ambassadeurs hebben we inmiddels. Zij gaan bij de vraagbundeling onze bewoners de noodzaak van snel internet duidelijk maken. Bij een vraagbundeling zullen meer dan 50% van de bewoners een aansluiting moet nemen voor aanleg.

Wat hebben we inmiddels gedaan?
Inmiddels is Wethouder Willemien Vreugdenhil op de hoogte gebracht. Brieven zijn aan alle fractievoorzitters van de Gemeenteraad Ede gezonden waarin de noodzaak is aangegeven. In het Bennekoms Nieuwsblad is een artikel verschenen over die noodzaak.

Alternatieve aanleg
Snel internet is geen nutsvoorziening. Echter, wil geen private partij glasvezel aanleggen dan mag een gemeente zelf glasvezel aanleggen. In de Betuwe hebben een tiental gemeenten, “Rivierenland”, zelf het initiatief genomen tot aanleg. Een dergelijke aanleg door de Gemeente Ede is ook mogelijk in Ede.
Wat kunnen we als bewoners op dit moment doen?
In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Gebruik alle mogelijkheden om de plaatselijke partijen, hun leden en kandidaten de noodzaak van snel internet duidelijk te maken en zo de aanleg te realiseren. Zo kunnen die partijen het College van B&W aanzetten tot de realisatie van snel internet. Geef daarbij aan dat als CIF niet gaat aanleggen, Ede als gemeente het snelle internet zelf kan gaan aanleggen. We hebben het gewoon nodig.

Keurmerk veilig buitengebied

De respons op deze zomer gehouden enquête was ongeveer 47%: een prachtig resultaat. De uitwerking wordt binnenkort verwacht, waarna overleg over eventuele vervolgstappen gaat plaats vinden.

KennisAs

Klik hier om de definitieve versie van het handboek “KennisAs” in te zien. Uiteraard vindt de uitvoering hiervan plaats tegelijk met andere werkzaamheden.

Vragen of suggesties voor een veilige woonomgeving?

Maandag 27 november hebben wij als stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena een presentatie van de gemeente Ede bijgewoond.
Doel van deze presentatie was: ons aansluiten bij de veranderende rol van de gemeente in de samenleving.

Hoe wil de gemeente dat doen?
– De zelfwerkzaamheid burgers meer stimuleren en ondersteunen
– Vraag- en gebiedsgericht werken op basis van burgerparticipatie (van buiten naar binnen werken)
– Meerjarig, integraal, planmatig en wijkgericht werken met behulp van één grote kaart waarop alle plannen en werkzaamheden vermeld staan (KIP: kaart integrale programmering)
– Van vastgesteld beleid en heldere beleidskaders naar een meerjarenplan en jaarplan
– Afstemming van Vakprogrammering, Wijkwensen en Vernieuwingsopgaven
– Afstemming binnen en buiten de organisatie

Waar hebben we het over?
– Groen, wegen & riolering
– De instandhouding van de bestaande openbare ruimte
– Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte

Concreet voor ons betekent dit dat we met een goed uitgewerkt voorstel naar de Gemeente kunnen als we dit willen. Dus heeft u te maken met onveilige of gevaarlijke situaties in uw buurt probeer dan samen met uw buren en straatvertegenwoordiger een plan op papier te zetten met uw idee hoe dit veiliger of beter zou kunnen. De naam van uw straatvertegenwoordiger kunt u hier vinden.

Wat wij als stichting zelf al ingebracht hebben na deze presentatie is de afwikkeling van het verkeer. Ons gebied De Kraats en Nergena krijgt steeds meer sluipverkeer. Oorzaken zijn het afsluiten van wegen in het Binnenveld door de gemeenten Veenendaal en Wageningen maar ook verkeer dat ons gebied gebruikt om files op de A12 en A50 te vermijden. Ook neemt in ons gebied de verkeersdrukte van bestemmingsverkeer toe. Daarbij komt dat onze wegen (te) smal zijn voor het huidige agrarisch en transportverkeer. Ons gebied is het “afvoerputje” voor verkeer geworden. De toename van het sluipverkeer, het bestemmingsverkeer en de te smalle wegen leiden tot onveiligheid, onder andere door (te) hard rijden. Inmiddels is dit probleem via de ambtelijke weg bij de Gemeente Ede aangekaart. Maar ook de bewoners zelf zullen actie moeten ondernemen om de verkeersproblematiek op de agenda van de gemeente Ede te krijgen.

We zoeken daarom bewoners die samen met ons mee willen denken om een integrale visie van Ede, Wageningen en Veenendaal op het verkeer in het Binnenveld en zo in ons gebied te krijgen.

Wilt u met ons meedenken, geef je dan op bij onze secretaris, Ria Adams.

Parklaan

Er loopt een beroepsprocedure van de gemeente Ede bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Die procedure staat even stil omdat de Raad van State vragen aan het Europese Hof heeft gesteld. Die vragen zullen naar verwachting uiterlijk 1 juli 2018 zijn beantwoord. Daarna moet de Raad van State een uitspraak doen in negen pilotzaken. En daarna kan de beroepsprocedure van de gemeente Ede worden behandeld. Vervolgens kan het bestemmingsplan Parklaan worden vastgesteld. Voor meer informatie over de Parklaan, klik hier, de informatie over de Kraats vindt u op pagina 24 en 25.

Zwerfafvalbrigade

De resultaten van onze Zwerfafvalbrigade zijn zeer goed zichtbaar in ons gebied. De meeste wegen zijn inmiddels 1x gelopen en sommige al meerdere keren. Een fantastisch resultaat als je kijkt dat we 31 grijze vuilniszakken zwerfafval hebben weg gehaald.

Graag beginnen we 2018 met een schone lei/berm. Daarom organiseren we de actie: “De Kraats schoon 2018 in!” waarbij we in een middag alle wegen en stegen nog 1x langs willen lopen/fietsen.
Wanneer: D.V. vrijdag 29 december 2017 – Tijd: 13.30 uur tot ± 16.00 uur Verzamelpunt: Valleiweg 7 Bennekom (Timmer- en onderhoudsbedrijf P. van Beek) Aanmelden via mail: beheer.zabdekraats@outlook.com. Graag even opgeven als u mee wilt lopen i.v.m. de verzekering en de aan te leveren oliebollen en chocomel. (Geen materiaal zoals een grijper? Wij regelen er één voor je)

Gezellige afsluiting: Aan het einde van de actie kunnen we dan het goede resultaat van 2017 met een gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijke oliebol (gesponsord door Bakkerij ten Veen) en warme chocolademelk (gesponsord door de fa. van Beek) afsluiten. Het zou geweldig zijn als jullie allemaal op deze middag mee zouden kunnen doen!

Flyer: In de bijlage treffen jullie een flyer, hiermee willen we ook andere mensen uitnodigen om met ons mee te doen. We gaan dit proberen te verspreiden via de media. Maar ook ophangen in winkels in Bennekom zoals bijv. bij Bakkerij ten Veen. Natuurlijk mag u de flyer zelf verder verspreiden. Hoe meer mensen hoe beter en wie weet sluiten er zich nog anderen aan bij onze brigade!

Tip: Voor deze middag zullen wij een planning maken, zodat we de actie efficiënt uit kunnen voeren. Veel wegen kunnen met de fiets worden gedaan. Het is dan handig om met fietstassen met daarin een vuilniszak de wegen langs te gaan. Daarom vragen we je om aan te geven bij de aanmelding of je beschikt over een fiets met fietstas(sen).
Voor info mailen naar Henk van Hoef of bellen naar 06 – 405 915 43 (Peter ten Hoedt)

Samen werken aan fraai buitengebied

Subsidie erfbeplanting…
Woont u in het buitengebied? En wilt u uw omgeving op een natuurlijke manier aankleden met bomen en struiken? Neem dan contact op met de landschapsbeheerder.

Gemeente Ede voert een actief landschapsbeheer. Een aantrekkelijk landschap is goed voor de natuur, fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom willen wij samen met u het landschap vormgeven. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het gezicht van de omgeving.

Samenwerking
De landschapsbeheerder van de gemeente komt op afspraak bij u langs. Bij dit zogenaamde erfbezoek bespreken we de mogelijkheden om landschap en erf in te richten. Belangrijk hierbij is dat dit op een verantwoorde en streekeigen manier gebeurt. Wij stellen de beplanting voor een bescheiden bijdrage beschikbaar, u gaat vervolgens aan de slag met de aanplant.

Informatie
Voor informatie of om een afspraak te maken kunt u bellen met de medewerkers landschapsbeheer, Marnix Bout of met Bert Budding (telefoon 14 0318) U kunt ook een mail sturen naar info@landschapsbeheer.nl. U kunt ook nadere informatie vinden op www.ede.nl/landschapsbeheer.

Lantarenpalen

In ons gebied staan lantarenpalen. Zij zijn hard nodig voor onze veiligheid. Ook zij gaan een keer stuk. Als u een niet brandende of beschadigde paal ziet, kunt u die melden via het digitale formulier ‘Melding woon- of leefomgeving’. U kunt het ook telefonisch doorgeven op telefoonnummer: 14 0318 van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.
Vergeet bij uw melding niet het nummer van de lantaarnpaal door te geven, de storing kan daardoor sneller verholpen worden. Dit nummer staat op een witte of gele sticker op ongeveer 2,5 meter hoogte op de lantaarnpaal. Zo is duidelijk om welke lantaarn het gaat en kan de reparatie binnen tien werkdagen zijn geregeld.
Namens de Stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena wensen we u goede kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe.