Nieuwsbrief april 2020

In verband met de coronacrisis komt de Commissievergadering van 21 april 2020 te vervallen. Daarom heeft u een nieuwsbrief van april 2020 ontvangen

Ede Doet bonnen

De Ede Doet waardebonnen worden deze week weer bezorgd in de gemeente Ede. Er hangen in de Kraats 5 AED-apparaten. Vorig jaar en ook dit jaar zijn er reanimatietrainingen met de Ede Doet bonnen bij elkaar gespaard. Het is fijn als er in ons gebied voldoende mensen met een AED om kunnen gaan. Daarom hebben we weer een initiatief aangemeld! We willen in 2020 de bonnen opsparen en begin 2021 weer trainingen gaan organiseren. Vindt u dit een goed initiatief? Doneert u de waardebon dan aan de stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena! Voor meer informatie over het initiatief, klik hier.

Bij voorkeur, zelf uw waardebon doneren via de link of de code mailen naar dit mailadres. Als u geen digitale mogelijkheden heeft, kunt u de waardebon in de brievenbus doen aan de Harnsesteeg 18, de Slagsteeg 10 of aan de Valleiweg 7. Dan doneren wij als stichting de waardebon voor dit initiatief.

Wijkagenten van De Kraats en Nergena

Graag willen wij, Leyla Aslan en Sander Veldhuizen, ons voorstellen als de wijkagenten van Bennekom, waaronder de buurtschappen De Kraats en Nergena. Sinds eind 2019 zijn wij met veel plezier werkzaam in Bennekom. Wij als wijkagenten werken, net als de rest van onze collega’s, aan de verbetering van veiligheid in uw woongebied. Voor ons staat de veiligheid in uw woongebied centraal. De politie kent allerlei specialisten binnen hun organisatie. Iedere specialist werkt binnen zijn eigen aandachtsgebied aan verbetering van veiligheid. Wij als wijkagenten zijn één van die specialisten. Wij zijn verantwoordelijk voor de totale politiezorg in Bennekom. Wij richten ons voornamelijk op de aanpak van sociale problemen, (jeugd)overlast, milieu, verkeer en criminaliteit. Hierbij zijn wij het aanspreekpunt voor u als bewoners.

In samenwerking met onder andere de politiecollega’s van de surveillancedienst, medewerkers van Handhaving van de gemeente Ede en de stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena werken wij voortdurend aan de verbetering van de veiligheid in De Kraats en Nergena.

Uiteraard staan wij graag in nauw contact met u als bewoner. Bewoners weten wat er in hun omgeving speelt. Daarnaast herkent u als geen ander of bepaalde situaties verdacht zijn of juist heel normaal. Uw informatie kan van essentieel belang zijn aangezien een groot deel van de door de politie opgeloste zaken te danken zijn aan tips. Daarom doen wij een vriendelijk beroep op u om verdachte situaties bij de politie te melden. Bel bij overlast naar 0900-8844, dan kan er actie worden ondernomen. Misdaad kan ook anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of via het online meldformulier. Bij spoed, graag direct 112 bellen. Kan het even wachten, dan kunt u dit bij ons melden. Gelukkig kunnen wij u melden dat politiecijfers erg laag zijn in De Kraats en Nergena. Wij hopen dit uiteraard zo te houden. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden. Neemt niet weg dat wij graag zichtbaar willen zijn in De Kraats en Nergena.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in De Kraats en Nergena of wilt u eens kennismaken met ons, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Leyla Aslan (06 – 181 765 55) en Sander Veldhuizen (06 – 129 333 85)

Vervallen brandweerpost Stadspoort

De huidige brandweerkazerne aan de Breelaan in het centrum van Ede voldoet niet meer aan de eisen omdat er geen slaapruimte is. Zo’n ruimte is nodig omdat de brandweer overgaat op 24 uursdiensten. De brandweer en de gemeente Ede zoeken naar een nieuwe locatie aan de Veenderweg/Proosdijerveldweg voor de kazerne.

Ook gaat de Post Stadspoort sluiten met ingang van 1 januari 2021.

Voor ons gebied betekent dat een grotere afstand tot aan de kazerne aan de Breelaan en later naar de nieuwe locatie. En zo langere aanrijtijden voor het uitrukvoertuig bij brand, calamiteiten, hulpverlening en reanimatie. Daarbij komt, dat de aanleg van de Parklaan de aansluiting Dreeslaan – Maanderdijk ook nog een langere rijtijd geeft. Immers in plaats van een directe aansluiting moeten de hulpverleners via de aansluiting van de Maanderdijk op de Parklaan en 2 verkeerslichten naar de Maanderdijk rijden.

We vinden de langere aanrijtijd niet acceptabel en bezinnen ons op acties richting de gemeente Ede.

Parklaan/Ontsluiting Ede-Oost/Poortwachter

De nieuwe Maanderdijk is vanaf 28 februari open voor verkeer; de fietsroute via de huidige Maanderdijk is vervallen. Er zijn omleiding routes aangegeven via de Harnsesteeg of via de Rietkampen, ook de carpoolplaats is afgesloten.

Zonneweide Dijkgraaf

Het Comité Verontrustende Omwonenden heeft zienswijzen ingediend over het Ontwerpbesluit “realiseren van zonneveld, Dijkgraaf” en het Ontwerp-omgevingsvergunning “Realisatie van zonneveld van ca. 8,3 ha nabij Dijkgraaf en Langesteeg in Bennekom”. Ze zijn ondertekend door meer dan 109 bewoners. Daarnaast hebben bewoners meer dan 10 zienswijzen ingediend. Het college van B&W Ede gaat de gemeenteraad vragen om op basis van de zienswijzen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Bij het afgeven van een definitieve verklaring geeft het college een omgevingsvergunning af. Bij weigeren is het college verplicht om de omgevingsvergunning te weigeren. Na verlening of weigering van de vergunning kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland en daarna eventueel hoger beroep indienen bij de Raad van State.

Er is een artikel van bewoners rondom het zonnepark gepubliceerd in de Gelderlander, lees verder.

Ook zijn er plannen voor een Zonneweide aan de Wolfsdijk, hierover zijn brieven verspreid bij bewoners in de buurt.

RES: Regionale Energie Strategie

Afgesproken is om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Daarvoor werken vele partijen samen in de RES. Ook de gemeente Ede.

Waar komen windmolens en waar zonnevelden?
Ede vindt de mening en ideeën van haar inwoners belangrijk. Rond 1 april 2020 heeft Ede een concept RES waar de uitgangspunten en de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie zijn vastgelegd. Op dat moment kunnen bewoners locaties van wind- en zonne-energie voorstellen. Ook wij, bewoners van het buitengebied De Kraats en Nergena, kunnen dat. Vervolgens beoordeelt de Edese gemeenteraad in hoeverre de ideeën en argumenten van bewoners voldoende zijn opgenomen in de definitieve RES-versie.

Heeft u interesse in, wilt u meedenken of voorstellen doen? Geef dan uw gegevens door via mail: info@dekraats-nergena.nl.

Contacten Dorpsraad

Er staat een tocht met burgemeester en wethouders door ons gebied op de planning. We kunnen oplossingsrichtingen aandragen voor:
Deltaplan wegen voor het beperken van het sluipverkeer. Bedrijven concentreren aan bepaalde stegen evenals landbouwgronden, waarbij een aantal wegen geschikt worden gemaakt voor groot en breed verkeer en andere smal blijven. Is een oplossing voor te smalle wegen;
Voorkoming versnippering landschap, van agrarische gronden. Onzekerheden t.a.v. toekomst van bedrijfsgebouwen wanneer agrariërs stoppen.
Waterstofnet i.p.v. aardgas in onze buurt als energietransitie: Productie waterstof m.b.v. zonnepanelen op de vele daken en een aantal windmolens. Met waterstof aardgasketels voeden, maar ook brandstofcellen voor elektriciteit. Selfsupporting, geen koppeling aan elektriciteitsnet en aardgasnet.

Onze vraag aan u als bewoners: HOE KIJKT U DAAR TEGEN AAN? Reacties graag via mail naar: info@dekraats-nergena.nl.

Keurmerk Veilig Ondernemen buitengebied KVO

De audit is geweest en het certificaat is afgegeven, een convenant moet nog worden opgesteld.

Nestkastjes

In de Kraats zijn op diverse plaatsen nestkastjes opgehangen, we hopen dat veel koolmeesjes de weg naar de kastjes weten te vinden. Zo kunnen we op een natuurlijke wijze de processie rups helpen bestrijden. Bewoners die dit gedaan hebben, bedankt!

Mededelingen van de Zwerfafvalbrigade

Het kan bijna niet anders of u hebt ons in de afgelopen jaren wel eens voorbij zien komen. Sinds september 2017 hebben we ±2000kg afval opgeruimd, maar we vragen daarbij ook uw hulp.

1. Zet de PMD-kliko altijd met het deksel dicht aan de weg zodat er niets uit kan waaien.
2. Als iedereen voor zijn of haar huis het zwerfafval even opruimt, scheelt ons dat al veel werk.
3. Wilt u ook de uitnodiging ontvangen van de acties (ong. 2x per jaar) mail dan uw gegevens naar mailadres: beheer.zabdekraats@outlook.com