Nieuwsbrief 201502

Met deze Nieuwsbrief wil het Bestuur van de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena de bewoners van De Kraats informeren over “lopende” zaken, die ons woongebied aangaan. Uw reactie wordt erg op prijs gesteld.

Internet

Vanwege de ligging van ons gebied en het gebruik van de oorspronkelijke telefoonkabels verloopt het internetverkeer traag. Voor bedrijven betekent dit extra kosten en voor bewoners een beperking van thuiswerken. Op termijn zal dit ook een weerslag hebben op de waarde van de huizen in het gebied. De aanleg van een glasvezelkabel betekent een snelle internetverbinding. Nederland heeft gekozen om de aanleg van glasvezel aan de markt over te laten, bewoners moeten zelf initiatieven nemen om te komen tot aanleg. Vanwege de kostbare aanleg is die aanleg in steden en dorpen door bedrijven snel lonend maar niet voor buitengebieden. Inmiddels zijn in meerdere buitengebieden initiatieven ontstaan om een glasvezelkabelnet aan te leggen. Vanwege de roep om glasvezel in ons gebied zal het Bestuur in het voorjaar een enquete gaan houden naar de belangstelling onder onze bewoners.

Ontsluiting Ede-Oost via A12: Parklaan

De Parklaan zal worden aangelegd om de oostelijke wijken van Ede te ontsluiten naar de snelwegen. Op dit moment is de Gemeente Ede bezig een nieuw bestemmingsplan voor de aanleg van de Parklaan te maken. Deze zal mogelijk eind 2015 gereed zijn. Voor de aanleg moeten de op- en afritten van de aansluiting Dreeslaan – A12 worden ‘omgeklapt’ Dit omklappen betekent dat de aansluiting van de Maanderdijk op de Dreeslaan zou komen te vervallen. Daar bewoners van ons gebied het hier niet mee eens waren, heeft het bestuur in 2011 een informatieavond georganiseerd om de Gemeente Ede duidelijk te maken dat een ontsluiting van ons gebied daar moet blijven. De gemeente heeft vervolgens na enig aandringen een tunnel in het plan opgenomen. De aanleg hiervan is niet in de financiering van de Parklaan opgenomen, we volgen nauwlettend het realiseren van dit deel van de Parklaan en daarmee onze ‘Maanderdijktunnel’.

Verbreding A12 tussen Ede en Grijsoord

In januari 2015 hebben Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans een voorlichtingsavond gegeven over de werkzaamheden nodig voor de verbreding van de A12 van Ede naar Grijsoord. Eind 2016 zal deze zijn verbreed. Het omklappen van de afritten en de ‘Maanderdijktunnel’ horen hier niet bij. Wel de aanleg van de tunnel onder de A12 door voor de Parklaan zelf. De werkzaamheden zullen zondermeer leiden tot nog meer filevorming op de A12 richting Grijsoord. Die filevorming wordt volgens de aannemer beperkt door het punt van het overgaan van 3 naar 2 rijstroken richting Veenendaal te verleggen en het instellen van toeritdosering op de aansluiting op de A12 richting Grijsoord. Ondanks deze maatregelen vreest het Bestuur een toename van het al aanwezige sluipverkeer door ons woongebied via de afslagen bij Veenendaal direct naar Bennekom, Wageningen, Renkum en A50. Een route die nu ook al in de andere richting wordt gebruikt om de A12 te vermijden. Voor fietsers zoals schoolkinderen is dit een extra gevaar.

Chemokar

De Gemeente Ede heeft de standplaats van de Chemokar nabij Veendersteeg 1a opgeheven. Er was volgens de werknemer van de gemeente te weinig aanbod. Het Bestuur gaat met Buurtbeheer overleggen over dit besluit.

Vierde kliko voor plastic

De Gemeente Ede overweegt de invoering van een vierde kliko voor plastic afval. In het voorjaar van 2014 heeft de Stichting een digitale enquete gehouden: “een vierde kliko: ja of nee”. Van de 220 aangeschreven adressen heeft 25% gereageerd. De resultaten zijn naar de gemeente Ede gezonden. De reactie die we hierop ontvingen van de gemeente is: ‘We willen een pilot starten met een vierde container voor kunststof in het buitengebied. We willen het effect nagaan op de afvalscheiding, ervaring opdoen en deze delen met bewoners. We staan daarbij ook in de toekomst open voor meningen en reacties.’ Wordt nog vervolgd.

Veiligheid rond wegen

Veel wegen in ons gebied zijn lang geleden al aangelegd en vaak erg smal. Daarom is van belang om ze niet nog smaller te laten worden. We vragen dan ook van onze bewoners om tijdig struiken en bomen te snoeien en veilige erf- en landafscheidingen te plaatsen. Bij schade is de eigenaar aansprakelijk. Die smalle wegen betekenen ook diepe kuilen langs de kanten van de weg als gevolg van regen en passerend verkeer. Dit is zeer gevaarlijk voor fietsende schoolkinderen en overig verkeer. Het jaarlijks opvullen met puin is niet afdoende, daarom neemt het Bestuur hierover contact op met de gemeente Ede.

Natura 2000

Volgens deskundigen is de Bennekomse Meent te droog voor het in stand houden van unieke vegetatie als trilveen. Van peilverhoging van de Grift wordt afgezien. Er worden momenteel plannen ontwikkeld om in de Meent het grondwaterpeil te verhogen.

Huisnummerpaaltjes

In 2008 zijn huisnummerpaaltjes geplaatst om het vinden van de huizen gemakkelijker te maken voor hulpdiensten als de brandweer en ambulances. Deze paaltjes zijn gefinancierd door de Gemeente Ede en geplaatst door vrijwilligers. Bij de financiering heeft de gemeente Ede aangegeven, dat bewoners in het gebied het onderhoud en beheer moeten overnemen. Voor het schoonmaken van het paaltje en het gras maaien rondom het paaltje, bent u zelf verantwoordelijk. De zichtbaarheid van het paaltje voor de hulpdiensten is belangrijk voor uw eigen veiligheid. Mocht een paaltje onherstelbaar beschadigd zijn door bijvoorbeeld een ongeluk, dan zijn er nog een aantal palen zonder huisnummer beschikbaar. Neem daarover contact op met het secretariaat.

Zwerfvuil

Er ligt veel zwerfvuil en afval op en langs de wegen in ons woongebied. De “veroorzakers” zijn onbekend. Om de “leefbaarheid” te verbeteren zou het Bestuur het op prijs stellen als bewoners in de nabijheid van hun eigen woonomgeving het zwerfafval opruimen.

Informatie

De stichting bestaat uit een Bestuur en een Commissie, dit zijn vertegenwoordigers uit onze buurt.

Bestuur

Naam Functie
Jacob Vos Voorzitter
Ria Adams Secretaris / Penningmeester
Heereluurt Heeres Bestuurslid / Website
Vacant Bestuurslid

Vertegenwoordiging

Naam Vertegenwoordigt
Jacob Vos Harnsesteeg, Dreeslaan, Maanderdijk tot nr. 7
Ria Adams Slagsteeg
Heereluurt Heeres Harnsedijkje, Krommesteeg vanaf Harnsesteeg
Gerlinde van Vilsteren Vier-Morgenweg, Krommesteeg tot Harnsesteeg
Jeanet Fluit Rijnsteeg
Jan van Haren Wageningse deel van De Kraats
Job van Holland Dijkgraaf vanaf Kraatsweg tot ‘Schoonhoven’
Hennie Jochemsen Langesteeg
Carola van Ruiswijk Zuiderkade t/m 40 (even) en t/m 43 (oneven), Spitsbergenweg
Reyer Jochemsen Dickenesweg, Harsloweg, Zwartesteeg
Marianne Schothorst Maanderdijk vanaf nr. 7
Truida van Steenbergen Kraatsweg, Veendersteeg
Joop ten Veen Dijkgraaf vanaf Kraatsweg tot Maanderdijk
Corina van de Pol – van Ginkel Meentdijk, Valleiweg, Bennekomsekade
Jan en Marianne Verhoeks Zuiderkade vanaf 42 en vanaf 45, Wolfsdijk, Maanderbroekweg
Kim Thijssen Vergaderadres Philadelphia
Vacant Eemweg, Veensteeg, Meentweg, Dragonderweg nrs. 25 t/m 29a
Jan en Marianne Verhoeks Zuiderkade vanaf 42 en vanaf 45, Wolfsdijk, Maanderbroekweg

Overig

Naam Omschrijving
Riëtte Zonnenberg Wijkbeheer
Joke Hummelen en Renzo Scholte Politie
Bep van Laar Vrijwilliger

Overleg over leefbaarheid

In het voor- en najaar komen het Bestuur en de Commissieleden bij elkaar. Hierbij zijn de vertegenwoordigers van politie en wijkbeheer gemeente Ede aanwezig.

Meldingen van gevaarlijks situaties en inbraken

Politie
Meld gevaarlijke situaties, inbraken, verdacht gedrag en dergelijke direct bij de politie. Bij spoed 112 en bij geen spoed: 0900-8844. Probeer van verdachte auto’s het kenteken te noteren.

Meldingen zwerfafval of kapot straatmeubilair

Gemeente Ede
De gemeente is direct bereikbaar op (0318) 680660 of via de website.