Beheerplan Natura 2000 Binnenveld ter inzageOntwerpbeheerplan
Het Natura 2000-gebied Binnenveld bestaat uit twee gebieden aan weerszijden van de Grift in de zuidelijke Gelderse Vallei. Hiervan ligt het gebied Bennekomse Meent aan de Gelderse kant en de gebieden de Hellen aan de Utrechtse kant. Voor dit Natura 2000-gebied is een ontwerp beheerplan opgesteld door provincie Utrecht, samen met provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten en direct betrokken partijen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het beheerplan vastgesteld op 12 maart 2019 en op 26 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland via vaststelling hiermee ingestemd.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van het Binnenveld te beschermen. Ook staat erin, welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Wie kan in beroep gaan?
Belanghebbenden kunnen tijdens de ter inzage periode beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn is van 2 april 2019 tot en met 13 mei 2019.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;
 • uw handtekening.
U kunt tijdens deze periode het Beheerplan Natura 2000 Binnenveld vinden op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Tijdens kantooruren kunt u het plan ook inzien op de volgende locaties:
 • het inzagepunt van het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;
 • de centrale balie van het Huis der provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
 • het gemeentehuis van de gemeente Ede, Raadhuisplein 3, Ede;
 • het gemeentehuis van de gemeente Veenendaal, Raadhuisplein 1 te Veenendaal;
 • het Huis van de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen.
Wanneer u beroep instelt, wordt u verzocht uw beroep ook ter kennis te brengen aan:

Provincie Utrecht
t.a.v. Team Natuur en Landbouw/ dhr. L. Vogelezang
Postbus 80300
3508 TH Utrecht