Afvoerleiding grondwater Ede-WageningenDe vergunningen voor de grondwateronttrekking in Ede en voor de lozing op de Nederrijn zijn verleend. De vergunning is beperkt gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 31 januari tot en met 13 maart 2019.

Beroep bij rechtbank kan alleen in de volgende gevallen:

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerpvergunning/het ontwerpmaatwerkbesluit;
  • belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.
Zie voor meer informatie over het instellen van beroep of een voorlopige voorziening de bekendmaking.

De bekendmaking is te vinden op overheid.nl en de vergunning van het waterschap en het maatwerkbesluit van Rijkswaterstaat onder documenten.

Zie ook het nieuwsbericht Afvoerleiding grondwater Ede-Wageningen